top of page

 

Darrell Steinberg đáng kính

Thị trưởng, Thành phố Sacramento

http://www.cityofsacramento.org/Mayor-Council/Districts/Mayor

 

Jeff Harris đáng kính

Ủy viên Hội đồng, Quận 3

Thành phố Sacramento

http://www.cityofsacramento.org/Mayor-Council/Districts/District3

 

Phil Serna Danh dự, Giám sát viên Quận 1

Ban Giám sát Quận Sacramento

https://bos.saccounty.net/District1/Pages/default.aspx

 

Kevin McCarty đáng kính

Đại biểu Quốc hội, Quận 7

Hội đồng bang California

https://a07.asmdc.org/

 

Richard Pan, MD Danh dự

Thượng nghị sĩ, Quận 6

Thượng viện bang California

https://sd06.senate.ca.gov/

Hội đồng Quản trị Học khu Thống nhất Natomas

https://natomasunified.org/board-of-trusaries/

Hội đồng Quản trị Học khu Thống nhất Twin Rivers

http://www.twinriversusd.org/About/School-Board/Meet-Our-Board/index.html

bottom of page